วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วัดศรีคุณเมือง วัดเก่าแก่ สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอเชียงคาน

วัดศรีคุณเมือง ศูนย์วัฒนธรรม อำเภอเชียงคาน
สถานที่ท่องเที่ยวเชียงคาน แห่งแรกที่ขอแนะนำเป็นที่เคารพกราบไหว้บูชาของชาวพุทธเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวเชียงคานมาช้านาน นั่นคือ วัดศรีคุณเมือง ที่ฝรั่งพูดติดปากว่า "wat-si-khun-muang" ว่ากันว่าเป็นวัดที่เก่าแก่อายุ 300 กว่าปีมาแล้ว ผนังด้านหน้าของอุโบสถมีศิลปะลวดลายต่างๆ ล้วนแต่เป็นศิลปะเหมือนกันกับประเทศลาว ว่ากันว่า วัดศรีคุณเมือง ที่อำเภอเชียงคาน มีหลายวัดที่เก่าแก่และมีอายุมากกว่า 200 ปี มีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อพระวงศ์ลาวในอดีต ซึ่งมาจากเมืองหลวงพระบาง อย่างเช่นวัดศรีคุณเมืองแห่งนี้
วัดศรีคุณเมือง อำเภอเชียงคาน
วัดศรีคุณเมือง บางคนเขียนว่า วัดศรีคุนเมือง แล้วแต่การเขียน แต่ฝรั่งพูดติดปากว่า "wat-si-khun-muang" ซึ่งผมเองยังหาข้อสรุปไม่ได้ ถือว่าเป็นอุโบสถที่เก่าแก่สำคัญแห่งหนึ่งก่อด้วยอิฐถือปูน ผนังภายในพระอุโบสถ มีภาพเขียนสีบนผนังศิลปะสวยงามเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของพระพุทธศาสนาในสมัยอดีตกาล วัดศรีคุณเมือง มีพระพุทธรูปประธานที่เก่าแก่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา และเป็นที่นับถือของชาวอำเภอเชียงคานเป็นอย่างมาก คือ พระพุทธรูปปูนปั้นนาคปรก ปางสมาธิ เหนือพระเศียรเป็นหัวพระยานาค 9 เศียร เป็นพระพุทธรูปที่มีความ ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นคนไทยและประชาชนจากฝั่งลาว หากมีโอกาสจะเดินทางข้ามแม่น้ำโขง เพื่อมากราบไหว้อธิษฐานขอพรในการเดินทางไปทำมาค้าขายให้สำเร็จรุ่งเรือง หรือให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง ใครที่มาขอพรจากพระประธานในพระอุโบสถวัดศรีคุณเมือง จะประสบความสำเร็จและสมหวังกันทุกคน นอกจากนี้ วัดศรีคุณเมือง ยังเป็นวัดที่สำคัญของอำเภอเชียงคานและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง ถือเป็นวัดแห่งการท่องเที่ยวในเชิงวัฒน ธรรม ให้นักท่องเที่ยวได้มาชมวัดที่มีอายุที่ตั้งมานานกว่า 300 ปี และกราบนมัสการพระนาคปรก พระ พุทธรูปประธานในอุโบสถ เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย


วัดศรีคุณเมืองตั้งอยู่ซอย 7 ถนนชายโขง ทางด้านเหนือของตลาดเชียงคาน มีกำแพงแก้วล้อมรอบตัวพระอุโบสถ เป็นวัดรวมงานศิลปะทั้งแบบล้านนาและล้านช้างดังจะเห็นได้จากโบสถ์ ซึ่งหลังคาพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาอีกด้วย มีพระพุทธรูปอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 24-25 ตามคำบอกเล่ากันมา