วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยา่กรธรรมชาติ

เชียงคานที่พักเฮือนไม้แฮกดีได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยา่กรธรรมชาติ จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบรูณาการ การจัดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรับความรู้จากวิทยากรในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดำเนินงานต่อเนื่องในโครงการประกวดโครงการงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาสังคม ซึ่งได้ดำเนินการประกวดโครงงานด้านวิกฤตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคเรียนที่ 1 เพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้นักเรียนเป็นคนดีอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และสัมผัสกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจริง
คณะครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชมาเที่ยวเชียงคาน

กิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ผ่านมาตั้งแต่ วันที่ 29-31 มกราคม 2555

วันที่ 29 มกราคม เข้าร่วมกิจกรรมที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ
วันที่ 30 มกราคม เข้าร่วมกิจกรรมที่อำเภอเชียงคาน เข้าพักที่เฮือนไม้แฮกดี
วันที่ 31 มกราคม เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวที่หน้าบ้านที่พักเชียงคานเฮือนไม้แฮกดี

โดยชมภาพบรรยากาศได้ที่นี่ค่ะ
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวหน้าบ้านที่พักเชียงคานเฮือนไม้แฮกดี
ตักบาตรข้าวเหนียวที่เชียงคาน
เฮือนไม้แฮกดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช