วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วัดท่าคก สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

วัดท่าคก แหล่งรวมศิลปะและวัฒนธรรมหลายชนชาติ ที่พักเชียงคานของแนะนำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งรวมศิลปะและวัฒนธรรมหลายชนชาติอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือ วัดท่าคก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งมี ศิลปวัฒนธรรมแบบผสมผสานที่ทุกคนสามารถเห็นได้จากศิลปะลวดลายในโบสถ์โบราณสถานแห่งนี้
วัดท่าคก สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
วัดท่าคก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
วัดท่าคกเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานที่มีประวัติความเป็นมานานร่วม 200 กว่าปี น่าสนใจมากๆ ควรค่าแก่ การศึกษาและอนุรักษ์ไว้ มีพระประธานที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพบูชาของชาวเชียงคานมาช้านาน
วัดท่าคกเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคาน
วัดท่าคก วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคาน
ศิลปะลวดลายในโบสถ์โบราณสถาน วัดท่าคัก
พระประธานที่มีความศักดิ์สิทธิ์
วัดท่าคก ถือเป็นวัดที่มีความสวยงามและมีความหลากหลายทั้งทางด้านศิลปะ ด้วยเป็นวัดที่เก่าแก่ ยังมีความเกี่ยวข้องกับเชื้อพระวงศ์ลาวเป็นส่วนใหญ่ อย่างเช่น วัดศรีคุณเมือง ที่อยู่ใกล้ที่พักเชียงคานเฮือนไม้แฮกดีที่สุด และที่เห็นได้ชัดก็คือ รูปแบบของพระอุโบสถตามวัดหลายแห่ง จะมีศิลปะของลาวเข้ามาผนวกทุกวัด และแต่ละวัดก็มีอายุตั้งแต่ 200 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น แต่เดิมวัดท่าคกตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำที่มีลักษณะเป็นคุ้งน้ำวนซึ่งชาวเชียงคานเรียกว่า คก นั้นเองที่วัดท่าคกมีประวัติน่าสนใจและยาวนานมาก อีกทั้งยังเป็นวัดที่สามารถรักษาดินแดนไทยลุ่มน้ำโขงเอาไว้ได้ด้วย

ที่มา:http://www.chiangkan.com/wp/วัดท่าโคก/