วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

งานประเพณีบุญหลวง ผีตาโขน จังหวัดเลย

งานประเพณีบุญหลวง ผีตาโขน จังหวัดเลย วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2558 นะคะ

งานประเพณีบุญหลวง ผีตาโขน จังหวัดเลยงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน เป็นส่วนหนึ่งของ “งานบุญหลวง” ซึ่งถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยโดยรวมเอา “งานบุญพระเวส” ( ฮีตเดือนสี่ ) และ “งานบุญบั้งไฟ” (ฮีตเดือนหก) เข้าไว้เป็นงานบุญเดียวกัน งานบุญพระเวสนั้นเป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อฟังเทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่งถือ ว่าได้รับอานิสงส์แรงกล้าบันดาลให้พบพระศรีอริยเมตไตรย์ในชาติหน้า กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีเบิกพระอุปคุต พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม ขบวนแห่ผีตาโขน ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส ขบวน พิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ พร้อมด้วยการแสดงบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง สินค้าเกษตร งานหัตถกรรม งานศิลปะ และงานไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆ จากชาวด่านซ้าย และชาวเมืองเลย และการแสดงดนตรี และแสดงโชว์ต่างๆ จากกลุ่มเยาวชน

กำหนดการจัดงาน

วันศุกร์  ที่  26 มิถุนายน 2558   
เวลา  03.00  น.  -  พิธีบวชพราหมณ์   ณ  อุโบสถวัดโพนชัย
เวลา  04.00  น.  -  พิธีเบิกพระอุปคุต (บริเวณระหว่างลำน้ำหมัน – ลำน้ำศอก )
เวลา  06.00  น.  -  พิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์  (ตั้งแต่หน้าวัดโพนชัย   ตามถนนแก้วอาสาถึงทางแยกไป อ.นาแห้ว   แล้ววนกลับไปยังวัดโพนชัย)
เวลา  07.30  น.  -  พระสงฆ์ ทุกรูปที่รับบาตร ร่วมฉันท์เช้า  ที่วัดโพนชัย
เวลา  08.30  น.  -  พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน – เจ้าแม่นางเทียม  (บ้านเจ้าพ่อกวน)
เวลา  09.00  น.  -  ขบวนของเจ้าพ่อกวน  แห่จากบ้านไปยังวัดโพนชัย
เวลา  09.30  น.  -  ขบวนของเจ้าพ่อกวน  ขบวนของเยาวชน ประชาชนทั่วไป ขบวนนักท่องเที่ยว  พร้อมกันบริเวณวัดโพนชัย
เวลา  10.00  น.  -  พิธีเปิด “งานบุญหลวง” วันโฮม ( ณ  วัดโพนชัย )
-  ชมกิจกรรมการแสดงบนเวที สลับกับการประกวดเต้นผีตาโขนน้อย
- ชมการละเล่นผีตาโขนของกลุ่มผีตาโขนทั่วไปตามถนนแก้วอาสา

วันเสาร์  ที่  27 มิถุนายน 2558 
เวลา  09.00  น. -  ขบวนแห่ของเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน
พร้อมกันบริเวณถนนในโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
- ขบวนเทิดพระเกียรติฯ (โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา)  พร้อมบริเวณหน้าเทศบาลตำบลด่านซ้าย
- ขบวนอื่น ๆ พร้อมบริเวณสนามโรงเรียนด่านซ้าย
เวลา  10.00  น.   -  พิธีเปิดงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน  ประจำปี 2558
ณ  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย
- ชมกิจกรรมการแสดงด้านหน้าเวทีกลาง (หน้าที่ว่าการอำเภอ)
- ชมขบวนแห่ฯ
เวลา  13.00  น.  – ชมกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง   (หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย)
- ชมการประกวดเต้นผีตาโขนน้อย   (รอบชิงชนะเลิศ)
- ประกาศผลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ
เวลา  15.00  น.  – พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส   (บ้านเจ้าพ่อกวน)
เวลา  15.30  น.  – ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง จากบ้านเจ้าพ่อกวน   ไปยังวัดโพนชัย
- ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง ถึงบริเวณวัดโพนชัย   แห่รอบโบสถ์ 3 รอบ
-  พิธีอัญเชิญพระพุทธรูป (องค์แทนพระเวส)  เข้าโบสถ์
-  พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนเพื่อขอฝน  (หลังวัดโพนชัย)
-  พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน (ท่าวังเวิน) วัดโพนชัย
เวลา  19.00  น. -  พิธีเจริญพระพุทธมนต์   ณ  วัดโพนชัย  (เทศน์พระมาลัยหมื่น   พระมาลัยแสน)

วันอาทิตย์  ที่ 28 มิถุนายน 2558  
เวลา  04.00  น. -  พิธีเทศน์มหาชาติ  13  กัณฑ์    ณ  อุโบสถวัดโพนชัย

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

ข้อมูลจาก http://www.thai-traveller.com