วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

จังหวัดเลยได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่พัฒนาแบบพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


ด้วยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.
มีบทบาทด้านการประสาน สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชนและประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชน ซึ่งจะสัมฤทธิ์ผลได้ก็ด้วยการได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายดังกล่าว ดังนั้น อพท. จึงต้องวางแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เครือข่ายได้รับรู้ เข้าใจการดำเนินงานขององค์กรและหลักการแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในการนี้  อพท. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เฮือนไม้แฮกดีหรือองค์กรของท่านเป็นเครือข่ายสำคัญต่อ การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนได้ จึงขอให้เฮือนไม้แฮกดีให้สัมภาษณ์หรือตอบแบบสอบถามเรื่องต่างๆ  ได้แก่ การรับรู้ต่อการดำเนินงานของ อพท. ระดับความเข้าใจเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและพฤติกรรมการใช้สื่อเพื่อจะนำเสนอในภาพรวมต่อการกำหนดทิศทางการวางแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทางบริษัท คัสต้อมเอเซีย จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยทางการตลาด) เป็นผู้ดำเนินการผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้เข้าพักที่เฮือนไม้แฮกดีด้วย